Kultura

Kultura hraje tradičně ve společnosti velmi významnou roli a je nedílnou součástí života. Má celou řadu společenských přínosů a při posuzování pozice a důležitosti kultury v naší společnosti by na tento fakt měl být brán zřetel. Kultura a umění významným způsobem přispívá ke zviditelnění regionu i celé naší země, což napomáhá jejich propagaci a rozvoji.

Oblast kultury je také významnou hybnou silou trvale udržitelného rozvoje. Prostřednictvím poskytování specifických statků a služeb tak zajišťuje kultura rozvoj a zvyšování kvality života v obcích, městech a regionech.

Výdaje na kulturu obecně mohou vytvářet multiplikační efekty a generovat další přínosy v mnoha oblastech. V této sféře se nabízí široká škála možností využití kulturních specifik regionů České republiky. Především zájem turistů o poznání rozmanitosti přírodního a kulturního dědictví by měly být prvotním impulsem a motivací k uskutečnění různorodých činností, jež přispějí k zvýraznění a celkové konkurenceschopnosti jednotlivých regionů.

Mezi hlavní možnosti pro rozvoj českého venkova a zároveň i zemědělství je využití potenciálu bohatých kulturních tradic českého venkova a mimoprodukční funkce zemědělství k rozvoji šetrných forem cestovního ruchu.

Naše aktivity:

Snahou sdružení je podporovat, realizovat různé kulturní akce a události. Členové mají zkušenost s pořádáním dlouhodobých i krátkodobých výstav, přednášek, festivalů a kulturních událostí. Jednotlivé akce dokáží pokrýt jednotlivé druhy publika (odborná veřejnost, studenti, rodiny s dětmi atd.). Hlavním zájmem je propojení nejrůznějších kulturních proudů a žánrů, vedle profesionální tvorby se zaměřujeme na představení začínajících umělců. Hlavním cílem je zprostředkování vysoce kvalitního kulturního zážitku a zároveň vytvořit místo k setkání a aktivní kooperaci mezi umělci a veřejností i mezi umělci navzájem (festivaly, přednášky).

Členové sdružení zároveň spolupracují s dalšími sdruženími. Mezi významné spolupracovníky se jedná např. o Design Help o.s. za nemocnice vlídnější (www.designhelp.cz). V tomto partnerství je naším snahou podporovat, upravovat a přímo se podílet na zkvalitnění nemocničního prostředí v České republice. Spoluautory projektů jsou zároveň sami pacienti s vlastní zkušeností, kteří se od roku 2008 rozhodli hledat cestu, jak zlepšovat prostředí nemocnic, ostatní členové sdružení jsou většinou absolventi Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Přínosy našich aktivit v oblasti kultury jsou:

  • Oživení společensko-kulturního dění.
  • Podpora zapojování občanů do dobrovolnických a obecně prospěšných činností.
  • Setkání obyvatel různých věkových, společenských i etnických skupin při společné volnočasové aktivitě.
  • Obeznámení se s výjimečnými projekty neziskového sektoru, ukázka možnosti fungování občanské společnosti.
  • Rozšiřování kulturního povědomí návštěvníků napříč žánry a generacemi, přiblížení méně běžných žánrů širšímu publiku.
  • Prostor také pro méně známé, „nekomerční“ umělce a pro zajímavé zahraniční interprety.
  • Rozšiřování kulturního rozhledu dětí a mladých lidí, odborné i laické veřejnosti, kvalitní kulturní akce.