Zemědělství

Zemědělství a související obory mají Českou republiku strategický význam pro poskytování veřejných statků, a to zejména zajištěním strategické míry potravinové bezpečnosti, péče o krajinu a ochranu životního prostředí. Potřeby a výzvy, kterým čelí současná společnost, zasahují do mnoha oblastí, jež jsou spjaty s produkční a mimoprodukční funkcí zemědělství. Je nutné hledat efektivnější postupy, jak zajistit potravinovou, sociální a environmentální bezpečnost a dosáhnout konkurenceschopného a zdravého zemědělství. V současné době přitom stojíme před velkými environmentálními a klimatickými problémy, které přímo ohrožují zdroje, na nichž je zemědělství životně závislé. Zemědělský sektor by se měl snažit maximálně posilovat odolnost krajiny proti projevům klimatických změn a současně by měl snižovat svůj vlastní podíl na celkovém množství emisí. Nesmírně důležitá jsou z hlediska ochrany přírodních zdrojů, a tím i zajištění kvalitních potravin pro příští generace, opatření proti ztrátě biodiverzity a znečištění půdy a vod.

Naše aktivity:

ARR o.s. se dlouhodobě řadí mezi subjekty zabývající se vzděláváním a poradenstvím v oblasti zemědělství, potravinářství a přidružené výrobě. V rámci realizace vzdělávacích seminářů spolupracujeme s řadou subjektů (Mendelova univerzita v Brně, Okresní agrární komory, Regionální agrární komory, Národní vinařské centrum, Oslavan a.s., aj.). Cílem ARR o.s. je šířit mezi odbornou zemědělskou veřejnost inovativní myšlenky a best practices ze zahraničí, které při jejich aplikaci do výroby nejen že zvýší přidanou hodnotu zemědělské produkce, ale rovněž zajistí zvýšení konkurenceschopnosti Českého zemědělství v rámci EU. Rovněž aktivně poskytujeme poradenskou činnost pro zájemce z řad zemědělců a naši zaměstnanci jsou akreditovanými poradci Ministerstva zemědělství.

Činnosti ARR o.s.:

  • organizace odborných seminářů na aktuální témata tykající se zemědělské a příbuzné problematiky
  • lektorská činnost na realizovaných odborných seminářích
  • síťování organizací působících v agrosektoru
  • poradenství pro subjekty podnikající jak v rostlinné, tak i živočišné výrobě
  • účast na řadě odborných seminářů týkajících se problematiky optimalizace zemědělské výroby
  • podpora a spolupráce s NNO působícími v oblasti zachování biodiverzity a ochrany životního prostředí