Životní prostředí

Všechny součásti přírodního prostředí a krajiny, ať je to živá příroda či příroda neživá, jsou národním bohatstvím České republiky a proto, aby toto bohatství bylo zachováno i příštím generacím, je potřeba poznávat jeho hodnoty a na základě poznání zabezpečit jeho účinnou ochranu před nepříznivými vlivy. Hospodářský růst, sociální pokrok a ochrana životního prostředí jsou významnými aspekty současného světa, jež jsou navzájem propojeny a společně pomáhají zvyšovat kvalitu našeho života. Hlavní výzvy v oblasti ochrany životního prostředí dnes představuje změna klimatu, úbytek biologické rozmanitosti, ohrožení našeho zdraví způsobené znečištěním, způsob, jakým využíváme, ale v mnoha případech spíše zneužíváme přírodní zdroje, a nadměrná produkce odpadu. Aktivní ochrana životního prostředí v globálním měřítku se stala nepostradatelným prvkem všech oblastí současné civilizace. Je nutné, aby se její důležitost promítla do chování a jednání veřejného i soukromého sektoru, včetně každého jedince naší společnosti. Téma trvale udržitelného rozvoje iniciované Organizací spojených národů bylo a je příležitostí k systémovému pohledu na přeměny ve vývoji národního hospodářství a přírodního bohatství. Přímá podpora musí směřovat do realizace velkých i malých regionálně zaměřených projektů sloužících na obnovu přírodních zdrojů a jejich uchování budoucím generacím.

Naše aktivity:

Činnosti ARR o.s. ve vazbě na ochranu životního prostředí se soustřeďují především na šíření aktuálních poznatků a znalostí mezi odbornou i laickou veřejnost. Realizací vzdělávacích seminářů pro odbornou veřejnost a naučných akcí pro laickou veřejnost se ARR o.s. podílí na vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí. Sdružení se rovněž zapojuje do aktivit úzce souvisejících s regionálním a územním rozvojem jež se snaží chápat jako multidisciplinární obory a prosazovat v rámci nich principy trvale udržitelného rozvoje.

Činnosti ARR o.s.:

ARR o.s. připravuje projekt, který bude zacílen na podporu a prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a zvýšení kvalifikace cílové skupiny prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu, který se skládá z několika modulů zaměřených na multidisciplinární pojetí územního rozvoje a využívání principů trvale udržitelného rozvoje (TUR) v podmínkách příměstského a venkovského prostoru. Cílem a přínosem projektu bude vytvoření kurzu, který bude založen na přístupech publikovaných v Agendě 21 resp. Místních agendách 21. Využije principy TUR a v neposlední řadě také závěry z "Millennium Ecosystem Assessment".