Udržitelný rozvoj

Česká společnost je součástí procesu globalizace a evropské integrace. Tyto procesy jsou vzájemně propojené, navzájem se podmiňují a přinášejí zásadní změny podmínek zasahující do mnoha oblastí lidského života. Vyvstává tedy otázka, jak účinně na tyto změny reagovat. Do popředí se dostává nutnost obstát a prosadit se v tomto dynamickém prostředí, tedy orientovat vývoj české společnosti tak, aby se stala konkurenceschopnou. Vyvážený rozvoj dílčích ekonomických, kulturních, sociálních, politických a ekologických oblastí je jedním z předpokladů zajištění této konkurenceschopnosti. Hlavními zájmy v tomto směru by měly být činnosti směřující k dosažení společnosti disponující efektivní odvětvovou i regionální strukturou ekonomiky, kvalifikovanou a pružnou pracovní silou, pružným institucionálním prostředím, prostupným a nediskriminujícím vzdělávacím systémem a sociálně soudržným prostředím omezujícím sociální vyloučení. Cestou, jak toho dosáhnout, je směřování k vysoce vzdělané, inovační a sociálně soudržné společnosti. Asociace pro rozvoj regionů se aktivně zabývá vzdělávacími a dalšími společensky prospěšnými aktivitami.

Naše aktivity:

Ve spolupráci s našimi partnery realizujeme řadu vzdělávacích, kulturních a jiných akcí. Aktivní jsme i v rámci přeshraniční spolupráce, kde se snažíme zejména spolupracovat při navazování dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi česko-rakouskými podnikatelskými subjekty a podporujeme zde různá společná kulturně-společenská setkání.

Mezi další činnosti poskytované našim sdružením patří:

  • Odborné konzultace na téma udržitelný rozvoj, podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu, zákonné požadavky na hospodaření a další témata související s ochranou životního prostředí, rozvojem cestovního ruchu, projektovým řízením apod.
  • Organizace a příprava tematicky zaměřených vzdělávacích seminářů vycházející z témat, které jsou uvedeny v minulém bodě
  • Organizace při pořádání dalších osvětových akcí a kampaní
  • Environmentální výchova apod.