Popis klíčových aktivit projektu

Projekt sestává z celkem pěti klíčových aktivit (dále jen KA), které na sebe logicky navazují a vzájemně se doplňují.

KA 01 – Shromáždění odborných podkladů, obsahové zpracování vzdělávacích bloků a modulů, tvorba vzdělávacího programu a klíčových opor

Tato KA zahrnuje zpracování vzdělávacích programů (tj. sběr odborných materiálů, příkladů z praxe a podkladů nutných k přípravě, zpracování materiálů pro vzdělávací bloky, vypracování učebních osnov, zpracování výukových materiálů a praktických úkolů pro jednotlivé vzdělávací moduly, konkretizace rozpočtu vzdělávání aj.). V rámci této aktivity došlo k vytvoření 3 vzdělávacích bloků s jednotlivými dílčími moduly.

Výstup KA:

vytvořený kompletní vzdělávací program, výukové materiály, praktické úkoly a podkladové dokumentace pro vzdělávací program za předpokladu využití e-learningového systému a aplikačních forem výuky.

Stav KA:

dokončena

KA 02 – Příprava e-learningového systému

Cílem této aktivity je přizpůsobit existující volně dostupný e-learningový systém potřebám vzdělávacího programu obsahově navrženého v rámci KA 01. Vytvořený systém bude sloužit účastníkům kurzů pro získání podkladů pro vypracování výstupů, vyměňování si znalostí, komunikaci s lektory a odevzdání výstupů.

Výstup KA:

vytvořený e-learningový systém na platformě Moodle s informacemi, které budou moci účastnící doplňovat a upravovat. V systému jsou vytvořeny jednotlivé kurzy, které odpovídají vzdělávacím modulům a jsou naplněny příslušnými výukovými materiály.

Stav KA:

dokončena

KA 03 – Školení lektorů

V rámci KA 03 dojde k proškolení lektorů dalšího vzdělávání. Plánováno je zapojení celkem 15 účastníků resp. lektorů dalšího vzdělávání. Zaškolení lektorů spočívá jednak v osvojení si metod výuky, lektoři budou seznámeni s interaktivními a aplikačními metodami výuky a vedeni a motivováni k jejich využívání. Součástí školení bude rovněž seznámení s e-learningovým systémem a osvojení si praktických dovedností při práci s tímto systémem. Zaškolení bude probíhat prezenčně ve formě vzdělávacího programu, který bude doplněn samostatnou prací a konzultacemi. Znalosti lektorů budou ověřovány průběžnými testy.

Výstup KA:

odborně zdatní, zaškolení lektoři předmětného kurzu se schopnostmi kurz vyučovat, bezproblémově používat aktivační formy výuky, efektivně pracovat s e-learningovým systémem, ovládat GPS i GIS SW.

Stav KA:

dokončena

KA 04 – Pilotní ověření vzdělávacího programu

Klíčová aktivita č. 04 je zaměřena na pilotní ověření vzdělávacího programu na skupině účastníků. Ověření bude probíhat formou prezenčního studia, konzultací a e-learningu. Výuka je plánována v rozsahu cca 9 dnů, v rámci kterých dojde ke konzultacím, využití e-learningu, řešení praktických úkolů apod. Účastníci pilotního ověření poskytnou zpětnou vazbu k jednotlivým blokům výuky. Na základě této zpětné vazby a připomínek pedagogického pracovníka vznikne metodická příručka pro lektory.

Výstup KA:

pilotní ověření, zhodnocení a revize klíčových aktivit projektu a vzdělávacího programu. V rámci pilotního ověření bude proškoleno 8 osob. Proškolené osoby se budou rekrutovat z řad cílové skupiny projektu.

Stav KA:

dokončena

KA 05 – Síťování a spolupráce vzdělávacích subjektů – tzv. Kulaté stoly

Realizace této aktivity představuje řadu setkání odborníků podílejících jak přímo, tak i nepřímo na územním rozvoji v MSK. Jedná se o panelové diskuze vedené v menším kruhu účastníků. Vedle projektového týmu se kulatých stolů budou účastnit také interní lektoři zemědělských podniků, lektoři různých NNO, MAS v MSK a další pracovníci působící ve vzdělávání z řad agrárních a hospodářských komor.

Výstup KA:

Realizované kulaté stoly. Během kulatých tolů bude docházet k přenosu vzniklých poznatků, příkladů dobré praxe apod. do samotného vzdělávacího programu. Tento přenos informací bude naplňován i v době udržitelnosti projektu.

Stav KA:

dokončena