Cílová skupina projektu

Vzhledem k tématu projektu je cílová skupina (dále jen CS) široce vymezena. Signifikantním důvodem širokého vymezení CS je i to, že na utváření venkovské a příměstské krajiny se podílí ať přímo, či nepřímo velký počet subjektů. CS, na kterou se projekt zaměřuje, jsou odborní lektoři dalšího vzdělávání, kteří působí v oblasti rozvoje venkovského prostoru a trvale udržitelného rozvoje (dále jen TUR). CS budou tedy osoby disponující vlivem na rozhodovací proces o rozvoji území, které zároveň v příslušných organizacích působí jako lektoři dalšího vzdělávání. Nabyté znalosti a dovednosti získané ze vzdělávacím programu budou dále předávat svým kolegům, zaměstnancům, nebo dalším osobám, které lze označit za "sekundární" cílovou skupinu projektu.

CS budou tedy tvořit:

  • pracovníci Hospodářských komor, Agrárních komor popř. Zemědělského svazu
  • podnikatelé podílející se na podobě a utváření krajiny (zemědělská družstva, Lesy ČR, Vodovody a kanalizace, těžební společnosti aj.)
  • zaměstnanci MAS (místních akčních skupin) geograf. příslušných
  • zaměstnanci/členové místně příslušných NNO podílejících se na ochraně přírody a krajiny

Kvantifikace primární cílové skupiny odpovídá cca 100 až 150 osobám tj. lektorů, kteří by dále mohli působit v dalším vzdělávání. Kvantifikace je provedena na základě odborného odhadu. Zájem o tento typ vzdělávání CS projevila na základě šetření, které probíhalo při realizaci dalších vzdělávacích aktivit. Z šetření vyplynulo, že oblast vzdělávání o rozvoji venkova a TUR na venkově je nepokrytá a přitom se jedná o oblast, ve které nedostatek informací a znalostí způsobuje vysoké újmy jak na krajině, tak i sídlech a které se často odstraňují i po dobu několika generací. Potřebnost tohoto typu vzdělávání CS při dotazování demonstrovala na řadě případů z praxe, které poukázaly na nevhodné kroky při rozvoji venkova a neaplikování principů TUR.