Cíle ARR o.s.

Cíle sdružení jsou:

 • přispívat k ochraně životního prostředí
 • přispívat k rozvoji regionů, podnikání a regionální destinační turistiky
 • přispívat k podpoře malého a středního podnikání
 • přispívat k ochraně menšin (sociálních, kulturních, národnostních)
 • rozvíjet spolupráci mezi veřejnou správou, občanským sektorem a podnikatelskými subjekty
 • rozvíjet spolupráci mezi lidmi a organizacemi z opačných stran hranice
 • zvyšovat povědomí o Evropské unii a evropských hodnotách
 • zvyšovat povědomí o implementaci regionální, strukturální a společné zemědělské politiky EU
 • přispívat k efektivnímu využívání příležitostí a zdrojů plynoucích z evropské integrace
 • přispívat ke zdokonalování odbornosti pracovníků v odvětví rybářství a zvyšovat povědomí o Společné rybářské politice EU
 • rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posíleni konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v ČR a EU
 • přispívat k integraci sociálně vyloučených osob a osob ohrožených tímto vyloučením

Naplnění výše zmíněných cílů chce sdružení dosahovat především formou pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit, organizováním přednášek, seminářů, vydáváním informačních materiálů, pořádáním diskusí, tvorbou odborných studií a materiálů. Dalšími prostředky k dosažení cílů by se měly stát předkládání vlastních projektů, realizace partnerství s orgány veřejné správy a samosprávy i s občanskými sdruženími majícími obdobné cíle.