Asociace pro rozvoj regionů se různými formami snaží podporovat zaměstnanost v ČR a spolupracovat při řešení problému nezaměstnanosti s různými relevantními subjekty. Jedná se o zástupce z:

  • Neziskového sektoru (vzdělávání vymezené cílové skupiny, vzájemný transfer zkušeností, společné iniciativy na podporu zaměstnanosti apod.)
  • podnikatelského prostředí (realizace praxí a stáží, reflexe poptávky po pracovních místech, obsazení pracovních míst apod.)
  • veřejné správy (poskytnutí relevantních dat o zaměstnanosti v daném území, využívání veřejných zdrojů při řešení problematiky, konzultace apod.)

Na základě výše uvedeného patří k našim dalším činnostem:

  • Podpora slaďování pracovního a soukromého života
  • realizace vzdělávacích aktivit na podporu zaměstnanosti u sociálně znevýhodněných skupin (mladí lidé bez práce, národnostní menšiny, opakovaně či dlouhodobě nezaměstnaní apod.)
  • pomáhat firmám se změnami vzniklými na trhu práce
  • přenos zahraničního know-how v problematice nezaměstnanosti do českého prostředí apod.